Проф. Николай Спасов

Проф. Николай Спасов

Проф. Николай Спасов е роден в София. Учи в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, спе­циалност „Зоология на гръбначните животни“. Директор на Национал­ния природонаучен музей при БАН от 2011 до 2020 година. Работи в областта на зоологията, палеонтологията и еволюцията на гръбначната фауна, както и по проблемите на нейното опазване. От 2021 година е главен редактор на списание „Природа“

Акад. Васил Големански

Акад. Васил Големански

Акад. Васил Големански е професор по протозоология и зоология на безгръб­начните животни, един от водещите специалисти у нас. Директор на Инсти­тута по зоология при БАН (1988 – 2003). Член-кореспондент на БАН (1997) и ака­демик (2003).

Чл.-кор. проф. Вася Банкова

Чл.-кор. проф. Вася Банкова

Чл.-кор. проф. д.х.н. Вася Банкова е завършила ВХТИ – София със специалност Органичен синтез. Научните и интереси са насочени към търсенето на нови биологично активни вещества от неизучени природни източници (ендемични растения, гъби, пчелни продукти), както и към създаване на модерни и надеждни методи за качествен и количествен анализ на такива съединения в сложни природни екстракти.

Чл.-кор. проф. Димитър Иванов

Чл.-кор. проф. Димитър Иванов

Чл.-кор, проф. Димитър Иванов е завършил биология в СУ „св. Климент Охридски“ през 1985-а година. Работи в Института по ботаника при БАН. От 2013 година е научен секретар на БАН в направления биомедицина и качество на живот, биоразнообра­зие, биоресурси и екология. Член е на редколегията на списание Природа.

 проф. Николай Лазаров

проф. Николай Лазаров

Проф. Николай Лазаров е доктор на медицинските науки, професор по анатомия и клетъчна невробиология, ръководител на катедрата по анатомия в Медицински университет-София и на направление в Института по невробиология – БАН. Научните му интереси са в областта на невроанатомията и неврохимията на мозъка, и периферната хеморецепция. Член на редколегията на списание „Природа“

 доц. Мая Гайдарова

доц. Мая Гайдарова

Доц. Д-р Мая Гайдарова е завършила физическия факултет на СУ “св. Климент Охридски”. Ръководител е на катедра “Методика на обучението по физика” във Физическия факултет. Интересите й са свързани с проблемите на обучението по природни науки, методология и философия на познанието, образователните стандарти и оценяване в средното училище.

Доц. д-р Стефан Манев

Доц. д-р Стефан Манев

Доц. д-р Стефан Манев е завършил Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Бил е зам.-декан на Химическия факултет на СУ и на Природоматематическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Доц. д-р Ина Анева

Доц. д-р Ина Анева

Доц. д-р Ина Анева работи в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Научните ѝ интереси са в областта на проучване на лечебните растения – състав, фармакологични активности, възможности за устойчивото им ползване и опазване. Носител е на 8 научни награди, една от които e Голямата награда за млад учен „Питагор 2020“.