Списание „Природа” се издава от Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. През 2013-а година бе отбелязана 120 годишнината от основаването му. Макар и в определени периоди да е прекратявало излизането си, то винаги се е радвало на висок авторитет, отличава се с качествена в научно отношение информация от областта на природните науки, поднесена на понятен език.

На страниците на списанието българските учени имат възможност да отразяват постиженията на фундаменталните и приложните науки, медицината и технологиите както в България, така и по света. Модерният облик на списание „Природа“ и уникалната информация в него са насочени към аудиторията на любознателните и активни хора, които виждат в него не само източник за съвременна научна информация, но и място за творчески обсъждания и изява със свои материали и снимки.

Списанието публикува оригинтални авторски материали, отразяващи постиженията на нашата и световната наука. Всички материали преминавт през научни рецензенти, макар че се държи на четивния  понятен за неспециализирана аудитория стил.

Изданието е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД